Menu

VEDTÆGTER FOR THISTED FODBOLD CLUB

VEDTÆGTER FOR THISTED FODBOLD CLUB

Navn og hjemsted
§ 1
Klubbens navn er ”Thisted Fodbold Club”. Dens hjemsted er Thisted kommune. Klubben er udskilt fra Thisted Idrætsklub, der blev stiftet 8. oktober 1904.

Formål
§ 2
Thisted FC`s formål er at tilbyde mulighed for at spille fodbold til alle uanset alder, køn og færdigheder, samt forestår driften af ”Lerpytter Idrætshus”. Der arbejdes med at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig velkommen i en atmosfære af sammenhold og kammeratskab. Der sigtes mod at blive en af Jyllands førende fodboldklubber, for herigennem også at kunne tilfredsstille de spillere, der har lyst og talent til at blive dygtige fodboldspillere. Jagten på resultater må dog aldrig gå ud over trivslen i klubben.

Optagelse af medlemmer
§ 3
Som medlem kan optages enhver, som ikke er i kontingentrestance i en anden fodboldklub. Som passive medlemmer kan optages alle interesserede i klubben.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

Kontingent
§ 4
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen, som også bemyndiges til at opkræve rykker gebyr.
Æresmedlemmer har kontingentfrihed.

Udmeldelse –Eksklusion
§ 5
Medlemmer kan uden nærmere begrundelse udmelde sig af klubben. Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer der udfærdiger spillercertifikat. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Såfremt et medlem gør sig skyldig i groft brud mod, hvad der i klubben betragtes som passende opførsel, eller som på anden måde skader klubbens interesser, bemyndiges bestyrelsen til at idømme vedkommende karantæne eller at ekskludere vedkommende af klubben. Vedkommende har ret til at få sagen forelagt førstkommende generalforsamling, hvortil vedkommende selv har adgang.

Ordinær generalforsamling
§ 6
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Januar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens digitale medier (website, facebook m.m.). Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Ungdoms- og seniortrænere med gyldig træneraftale. Forældre/værger for medlemmer under 16 år, men dog kun 1 stemme pr. husstand. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden generalforsamling
§7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Mødet åbnes
2. Valg af dirigent
3. Valg af mindst 3 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for kommende år til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – lige år 3 stk. – ulige år 4 stk. jfr. §10, stk. 2.
9. Valg af 2 medlemmer til FC THY pigesamarbejdsudvalget
10. Valg af suppleanter, jfr. §10 stk. 6.
11. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant jfr. §10 stk. 7.
12. Eventuelt

§8
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. §13 & 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der foretages skriftlig afstemning blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Valg mellem 2 eller flere personer skal altid foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med skriftligt motiverende oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling indvarsles og er beslutningsdygtig efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen
§10
Stk. 1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen kan meddele en person fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges direkte for 2 år ad gangen. På lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen nedsætter seniorudvalg med minimum 2 personer.

Stk. 4 Bestyrelsen nedsætter ungdomsudvalg med styregruppe på minimum 3 personer.

Stk. 5 Bestyrelsen nedsætter dameudvalg med minimum 2 personer.

Stk. 6 Der vælges hvert år en 1. suppleant og en 2 suppleant til bestyrelsen.

Stk. 7 På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 8 Bestyrelsen skal på sit første møde efter afholdelsen af generalforsamlingen af sin midte vælge formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 9 Bestyrelsen skal hvert år efter generalforsamlingen nedsætte et økonomiudvalg bestående af 3 personer, som drager omsorg for formuen på bedst mulig vis.

Stk. 10 Bestyrelsen udpeger formanden for Thisted FC Elite.

Stk. 11 Bestyrelsen udpeger derudover 2 medlemmer til bestyrelsen for Thisted FC Elite.

Stk. 12 Bestyrelsen bemyndiges i øvrigt til at nedsætte ad hoc udvalg.

Stk. 13 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er tilstede. I formandens forfald træder næstformanden i hans sted. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemme flertal, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol, der underskrives af de ved mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte som han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der udsendes dagsorden senest 4 dage før bestyrelsesmødet.

Valgbarhed
§11
Ethvert medlem, der er myndigt, og som er fyldt 18 år, er valgbar til de under § 10 bestemte bestyrelses og udvalgsposter. Dog er det en betingelse, at man har været medlem mindst 30 dage, og man er villig til at modtage valg.

Regnskab
§12
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 20. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status foreligges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Vedtægtsændringer
§13
Forandring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Optagelse af lån
§14
Bestyrelsen er bemyndiget til under ansvar over for generalforsamlingen at optage lån til
finansiering af konkrete opgaver i forbindelse med Thisted FC´s aktiviteter.
Thisted FC hæfter alene med sin formue og sine forpligtelser. Der påhviler ikke Thisted FC´s
medlemmer nogen hæftelse for de Thisted FC påhvilende forpligtelser.

Klubbens opløsning
§15
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutning kræves mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Såfremt 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede ved generalforsamlingen, men opløsningen vedtages af 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling. Hvor forslaget om opløsning kan vedtages med ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Såfremt klubben opløses, skal dens aktiver og passiver overdrages til Thisted Kommune, dog således at Thisted kommune skal anvende der erhvervede aktiver og passiver til andet idrætsligt ungdomsarbejde indenfor Thisted Kommune.

Vedtægterne er revideret d. 24/1-2017

HOVEDSPONSORER

THISTED FC ELITE

KLUB NYHEDER 14. september kl. 22:14
Ny bestyrer søges til TFC Sportscafeen
KLUB NYHEDER
Glade SFO-børn indtog Lerpytter
FC Thy Piger
Pigefodboldens dag på Skyum Idrætsefterskole
KLUB NYHEDER
SPONSORLØBET PÅ TFC MANDAG D. 11 SEPTEMBER
FCM NYHEDER
Tilmelding til FCM Mini Elite Fodboldskole
Live-score
U15 Piger Liga 1 (2003) 11M - efterår 2017 • Pulje 851
Søholt Idrætsanlæg 22-09-2017 Kl. 18.15
Silkeborg IF Q
-
'56
FC THY Piger
KAMPE PÅ LERPYTTER
September 2017
20.
onsdag
18.00
FC THY Piger
Kvinder
U16
U16 Piger Liga 2 (2002) 11M/9M - efterår 2017 • Pulje 824
Lerpytter Anlæg
MorsØ FC
Lerpytter Anlæg
20.
onsdag
18.00
Thisted FC (3)
Herrer
U12
U12 Drenge C (06) 8M • Pulje 52
Lerpytter Anlæg
Sallingsund FC
Lerpytter Anlæg
20.
onsdag
18.00
Thisted FC (2)
Kvinder
U10
U10 Piger (08) 5M • Pulje 52
Lerpytter Anlæg
Thisted FC (1)
Lerpytter Anlæg
20.
onsdag
18.15
Thisted FC
Herrer
M+32
M+32 A 11M • Pulje 1
Lerpytter Anlæg
Frem 71
Lerpytter Anlæg
20.
onsdag
18.15
Thisted FC
Herrer
U15
U14+U15 Drenge C (2003-04) 8M Kortbane • Pulje 11
Lerpytter Anlæg
Hanstholm IF
Lerpytter Anlæg
20.
onsdag
18.30
Thisted FC
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 2 (2005) 8M - efterår 2017 • Pulje 713
Lerpytter Anlæg
Nibe B
Lerpytter Anlæg
20.
onsdag
18.40
Thisted FC (1)
Kvinder
U10
U10 Piger (08) 5M • Pulje 52
Lerpytter Anlæg
MorsØ FC (1)
Lerpytter Anlæg
23.
lørdag
10.00
Thisted FC (2)
Herrer
U12
U12 Drenge B (06) 8M • Pulje 45
Lerpytter Anlæg
Sjørring B (1)
Lerpytter Anlæg
23.
lørdag
11.00
Thisted FC
Kvinder
U12
U12 Piger A (06) 8M - Efterår 2017 • Pulje 70
Lerpytter Anlæg
Holtet/Gandrup
Lerpytter Anlæg
23.
lørdag
12.00
Thisted FC
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 1 (2005) 8M - efterår 2017 • Pulje 701
Lerpytter Anlæg
Randers Freja (1)
Lerpytter Anlæg
23.
lørdag
13.00
Thisted FC
Herrer
U16
U16 Drenge Liga 2 (2002) 11M - efterår 2017 • Pulje 455
Lerpytter Anlæg
Støvring IF
Lerpytter Anlæg
23.
lørdag
15.00
Thisted FC
Herrer
Senior
Herrer Serie 4 - Efterår 2017 • Pulje 55
Lerpytter Anlæg
Nors B
Lerpytter Anlæg
23.
lørdag
15.00
Thisted
Herrer
U19
U19 Drenge Divisionen 2017/18 • Div
Lerpytter Anlæg
Næsby
Lerpytter Anlæg
23.
lørdag
15.00
Thisted
Herrer
U17
U17 Drenge Divisionen 2017/18 • Div
Lerpytter Anlæg
Næsby
Lerpytter Anlæg
24.
søndag
13.00
Thisted
Herrer
Senior
NordicBet LIGA • 1.Division
Sparekassen Thy Arena
Vejle
Sparekassen Thy Arena
24.
søndag
15.30
FC THY - Thisted Q
Kvinder
Senior
1.division 2017/18 • Pulje 2
Lerpytter Anlæg
ASA, Aarhus
Lerpytter Anlæg
24.
søndag
16.00
Thisted FC
Herrer
Senior
Herrer Jyllandsserien - Efterår 2017 • Pulje 2
Lerpytter Anlæg
Ikast FS
Lerpytter Anlæg
25.
mandag
18.00
Thisted FC (2)
Herrer
U10
U10 Drenge B (08) 5M • Pulje 14
Lerpytter Anlæg
MorsØ FC (1)
Lerpytter Anlæg
25.
mandag
18.00
Thisted FC
Herrer
U13
U13 Drenge C (05) 8M • Pulje 31
Thisted Kunstgræsbane
Nors/Hillerslev
Thisted Kunstgræsbane
25.
mandag
18.00
Thisted FC
Kvinder
Senior
Kvinde C (+15) 7M Kortbane • Pulje 101
Lerpytter Anlæg
Sydmors IF
Lerpytter Anlæg

FACEBOOK

DBU JYLLAND