Menu

Bestyrelses referat 14/8-2019

image

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 14/8-2019

Referat:

Mødetid kl. 18.30 på Lerpytter.

Deltagere: Per Nørgaard, Brian Hangaard, Torben Kjær, Lise Josefsen, Rasmus Lund, Torben Poulsen og Cita Nielsen.

 

 • Gennemgang af referat og godkendelse heraf: gennemgået og godkendt.

 

 • Økonomi
 • Status på økonomien (Ingrid & Brian Hangaard): Nuværende balance ser stabil ud.
 • Der bliver planlagt et økonomiopfølgningsmøde omkring den økonomiske balance på damesiden. Her deltager Per Nørgaard, Torben Poulsen, Brian Hangaard og Anders Aagaard. Mødet kommet til at foregå medio september og Per indkalder.
 • Mailpolitik: GDPR er blevet gennemgået og taget til efterretning. Når man har modtaget en mail, giver man en tilbagemelding.

 

 • Sportsligt/organisatorisk
 • Trænere efter 1/7-2019 (Torben Poulsen/Per Nørgaard): Hjemmesiden er desværre ikke opdateret, men bliver gjort løbende. Der bliver vedhæftet en oversigt over trænerne i de forskellige årgange.
 • Ændring af organisation til én klub: der bliver gennemgået et udkast til et organisationsdiagram. Der skal afholdes flere møder, for at få gennemarbejdet materialet, så alle interessenter bliver repræsenteret bedst muligt. Brian, Rasmus og Per deltager fra Amatørbestyrelsen.
 • Cafeteria: Der bliver løbende fulgt op.
 • Vildbjerg Cup 2020: Det understreget, at der er mødepligt til indmarch. Dette så man kan se hvor mange spillere der deltager fra klubben. Der vil blive talt med de respektive trænere omkring dette, når vi når så langt.
 • Trænerne efterspørger en kontaktperson, de kan få fat i når træningstiderne foregår. Dette hvis der er noget de forskellige træner efterspørger, så klubben kan have det bedste serviceniveau og tilgodese/være lydhøre overfor diverse forslag. Der er flere trænere der ytrer, at hvis de spørger efter noget, bliver der svaret nej til alt. Dette drøftes mere uddybende til næste bestyrelsesmøde, da det ikke er denne måde klubben ønsker det skal være på.

 

 • Events/arrangementer
 • Sponsorløb: Cita og Torben mødes med UU den 26.9.19.
 • Familiedag 10/8-2019 (evaluering): Det var en rigtig god dag. Det er helt sikkert en dag, der skal gentages.

 

 • Drøftelse af forældreengagement i klubben, dette bliver sat på til næste møde.