Menu

Bestyrelsesreferat

Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 10/1-2017

Mødetid kl. 18.30 på Lerpytter

Tilstede: Brian Hangaard, Per Nørgaard, Michael Bjørn, Morten Fjord Stengaard, Torben Kjær og Jan Mejlgaard. Herudover deltog kasserer, Ingrid Ottesen.

Fraværende: Peter Bechmann

1) Gennemgang af referat og godkendelse heraf
- Godkendt.

2) Økonomi
- Fremlæggelse af budget 2017 + evt. forventet regnskab 2016 (Brian Hangaard)
o Brian gennemgik regnskabet og forelagde bestyrelsen budgettet for 2017.
- Ændringer kontingent 2017
o Ingen ændringer i kontingent. Familier med 3 eller flere børn i TFC betaler fuld
kontingent for alle børnene, og får herefter 50 % refusion for 3 + børn. Det kræver en
betaling, hvis der skal opnås medlemstilskud.
- FC Thy budget 2017 samt deres interne regnskab 2016
o Bestyrelsen finder det mere ønskeligt at få lavet et mere detaljeret regnskab og budget
for FC Thy pige-samarbejdet.

3) Sportsligt
- Seniorudvalg 2017
o Seniorudvalget består af Michael Bjørn og Torben Kjær plus trænerne.
- Ungdomsudvalg 2017 (indkaldelse til møde)
o På grund af tidspres før jul forsøges der med et nyt møde mellem ungdomsudvalget og
bestyrelsen.
- Eliteaftale 2017 (Møde med bestyrelsen Elite)
o Der aftales et snarligt dialogmøde med Elite-bestyrelsen om det fremtidige
samarbejde.
- Børneattester (status)
o Børneattester er indhentet på trænere og frivillige.

4) Event/arrangementer 2017
- Thisted Bryghus Generalforsamling/Nyt
o Udvalget arbejder med vagtplanen m.m. Arbejdet forløber planmæssigt.
- Generalforsamling tirsdag d. 24/1-2017
- Medhjælperfest d. 25. februar 2017
o Der er indrykket annonce og festen afholdes d. 25 februar.
-5. Julebal (tilbagemelding)
o Ca 17-18 000 kr i overskud. Vi havde håbet, at 400 mødte op, men der kom kun 300.
Bestyrelsen drøftede om arrangementet skal fortsætte. Står overskuddet mål med
indsatsen ? Vi håber, at overskuddet bliver større næste gang, hvor 5 juledag falder på
en fredag.
- Niels Hausgaard 14/1-2017
o Udsolgt. Vagtplanen er på plads. Klubben tjener ca. 20 000 kr på arrangementet.
- Amerikansk lotteri (hvad gør vi)
o Der afholdes et særskilt møde om set-up’et for 2017

5) Organisation
- Sammensætning af bestyrelsen 2017
- Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2017
o Møde mandag hver 6 uge. Første møde 6 feb.

6) Evt.
a. Bestyrelsen ønsker at afholde en seminar-dag i løbet af 2017

------------------------------------------------------------------------------
Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 14/11-2016


Mødetid kl. 18.30 på Lerpytter

Tilstede: Brian Hangaard, Per Nørgaard, Torben Kjær, Morten Fjord Stengaard, Michael Bjørn,
Peter Bechmann, Jan Mejlgaard og Ingrid Ottesen.

1) Gennemgang af referat og godkendelse heraf
- Godkendt

2) Økonomi
- Gennemgang af økonomien (Ingrid Ottesen/Brian Hangaard)
  o Sponsorindtægter blev gennemgået.

- Status på kontingent (Brian Hangaard)
  o Desværre er der stadig en del personer, som ikke har betalt kontingent. Det er
  naturligvis ikke tilfredsstillende og Bean og trænerne sættes på sagen.

- Budget 2017 (udfærdigelse)
  o Budgettet er under udførelse. Brian og Michael kommer med et udkast.

- Ændringer kontingent 2017
  o Bestyrelsen besluttede at tredje barn betaler halv pris i kontingent. Bestyrelsen
  indstiller videre, at der ikke kommer andre ændringer i kontingentsatserne.

- FC Thy budget 2017 samt deres interne regnskab 2016
  o Torben kontakter FC Thy piger for at få deres interne regnskab udleveret med
  henblik på genforhandling af budget for 2017.

3) Sportsligt
- Status trænere forår 2017
  o Trænerkabalen er næsten på plads. Der arbejdes på at få de sidste aftaler i hus.

- Retningslinier holdene imellem (størrelse på trupper m.m.)
  o Michael kører videre med det forelagte udkast.

- Seniorudvalg 2017
  o Det er bestyrelsens intention at få oprettet et velfungerende seniorudvalg. Det er
  helt afgørende for at få skabt succes i seniorafdelingen. Der skal ledes efter.

 
o 2 – 4 personer til et fælles udvalg for damer og herrer. Torben, Michael og Per
  undersøger sagen, og melder tilbage til bestyrelsen.

- Ungdomsudvalg 2017
  o Per kontakter Bean for indkaldelse til fælles møde med UU og bestyrelsen.

- Eliteaftale 2017
  o Amatørbestyrelsen henvender sig til elitebestyrelsen angående fremtidig aftale
  mellem Elite og moderklubben.

4) Event/arrangementer 2016
- Thy Chancen (Jan Mejlgaard)
  o Thy-Chancen kører planmæssigt igen i år. Alle nøgler er blevet solgt, og der
  skal lyde en stor ros fra bestyrelsen til især Carsten ”Gonzo” Johansen for en
  meget stor indsats for at få nøglerne solgt. Husk at nøglerne kan afprøves i den
  kommende weekend hos Højland biler.

- Den Blå Fest 19/11-16 (Michael Bjørn)
  o Ca 80 - 85 kommer og deltager i festen.

- Thisted Bryghus Generalforsamling
  o Forberedelserne går i gang i starten af januar.

- Medhjælperfest i februar
  o Medarbejderfesten afholdes som sædvanligt i februar måned.

- 5. Julebal
  o Kører planmæssigt.

- Niels Hausgaard 14/1-2016
  o Udsolgt – Michael arbejder på at få hjælper kabalen til at gå op.

- En Forårsdag i Thy
  o Kører planmæssigt.

5) Evt.
- Valg til bestyrelsen 2017
  o Der skal vælges to nye til amatørbestyrelsen – Peter Bechmann og Jan
  Mejlgaard genopstiller ikke.
o TFC er blevet udtrukket til kontrol efter folkeoplysningsloven. Det skal
  kontrolleres, om vi har fået korrekt tilskud udbetalt.

Referent: Jan Fink Mejlgaard

Brian Hangaard
Per Nørgaard
Michael Bjørn
Morten Fjord Stengaard
Peter Bechmann
Torben Kjær

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 10/10-2016

Mødetid kl. 18.00 på Lerpytter

Tilstede: Brian Hangaard, Michael Bjørn, Morten Fjord Stengaard, Per Nørgaard, Torben Kjær og
Jan Mejlgaard.

Herudover deltog, Jacob ”Bean” Jensen, Ingrid Ottesen og Kim Salomonsen.
Fraværende: Peter Bechmann.

1) Gennemgang af referat og godkendelse heraf
- Godkendt.

2) Økonomi
- Gennemgang af økonomien (Ingrid Ottesen/Brian Hangaard)
  o Økonomien kører planmæssigt. Dog er der nogle udfordringer med manglende
  kontingentindbetaling.

- Status på kontingent (Jacob ”Bean” Jensen/Brian Hangaard)
  o Fremadrettet skal der laves en plan for mere effektiv inddragelse af kontingent! I
  øjeblikket er der desværre rigtig mange, som ikke har betalt kontingent. Sidste
  frist for indbetaling var d. 6 sep.

- Ønsker til forbedringer på Lerpytter
  o Kim har foreslået følgende forbedringer på Lerpytter: Udskiftning af brusere i
  omklædningsrummene og nye LED-armaturer. Nyt Indgangsparti og nyt
  opholdsrum på den gamle tribune. Bestyrelsen kigger på ønskerne og
  muligheden for at inddrage kommunen undersøges.

3) Dagligdagen på Lerpytter (Kim Salomonsen)
- Kim informerede om hverdagen på Lerpytter. Klubben har modtaget rigtig mange
skraldespande, som er blevet placeret rundt omkring på anlægget. Tak til de som har
afleveret affaldsstativerne til klubben.

- På spørgsmålet til aktiviteterne i skuret på bane 1 blev svaret, at ambitionen er, at der
bliver ansat personale til udvalgte hjemmestævnedage til foråret.

4) Sportsligt
- Info om møde med FC Thy Piger (møde 29/9-2016) – kort briefing v/Brian Hangaard
  o Bestyrelsen har afholdt et møde med repræsentanter for FC Thy piger om et
  muligt fremtidigt damesenior samarbejde! Der er en god dialog, og alle parter
  arbejder for en god sportslig løsning.

- Retningslinier holdene imellem (størrelse på trupper m.m.)
  o Michael og Brian har holdt møde med Torben Overgaard. Der vil blive
  udarbejdet skriftlige retningslinier for holdsammensætning, daglig træning m.v
  så alle – både bredde og elite - bliver tilgodeset.

- FCM Samarbejde
  o Bestyrelsen drøftede samarbejdet med FCM. I øjeblikket opleves der lidt
  flaskehalsproblemer på Lerpytter grundet FCM talenttræning. Bestyrelsen, og
  eliteafdelingen, arbejder på at skabe en model, som gør det lidt nemmere at
  være klubtræner i TFC med hensyn til træningsrytme.

- Fodbold for alle i Thy (Morten Fjord Stengaard)
  o Morten orienterede om initiativet. Der bliver afholdt et møde d. 26 oktober, hvor
  Morten Bruun bl.a holder foredrag. Morten F. Stengaard opfordrede til, at man
  støtter op om arrangementet.

- Rekruttering af trænere
o Hvad skal der til for at få det gjort det attraktivt at blive træner i klubben ?
Bestyrelsen drøftede emnet, for det er til stadighed et problem at få trænere
nok. Jacob forhører sig om muligheden for at holde et rekrutteringsmøde på
Skyum.

5) Event/arrangementer 2016
- Thy Chancen (Jan Mejlgaard)
  o Bestyrelsen blev enige om, at fremover skal ungdomsholdene til og med U13
  sælge julekalendere, og holdene fra U14 og opefter skal sælge nøgler.
  Holdadministratorerne inddrages i arbejdet med fordeling af nøgler holdene
  imellem. Arbejdet med Thy–Chancen forløber planmæssigt.

- En Forårsdag i Thy
  o Bestyrelsen arbejder på at finde en repræsentant fra bestyrelsen til arbejdet
  omkring løbet.

- Den Blå Fest 19/11-16 (Michael Bjørn/Brian Hangaard)
  o Der er blevet sendt invitation ud til trænere, ledere og andre frivillige i klubben
  plus seniorspillere. Billetsalget er startet.

- 5. Julebal
  o Arrangementet kører planmæssigt.

- Niels Hausgaard 14/1-2017
  o TFC skal hjælpe til dette arrangement. En god mulighed for at tjene penge til
  klubben. Der skal nu findes hjælpere til diverse opgaver til denne dag.

6) Evt.
- Valg til bestyrelsen 2017

Referent: Jan Mejlgaard

Brian Hangaard Per Nørgaard Michael Bjørn
Morten F. Stengaard Peter Bechmann Torben Kjær

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 15/8-2016

Mødetid kl. 19.00 på Lerpytter

Tilstede: Brian Hangaard, Per Nørgaard, Torben Kjær, Peter Bechmann, Morten Fjord Stengaard, Michael Bjørn og Jan Mejlgaard.

1) Gennemgang af referat og godkendelse heraf

- Godkendt.

2) Økonomi - Kort briefing (Ingrid holder ferie) v. Brian

- Økonomien kører planmæssigt ud fra budgettet. Der er faktisk positiv udvikling i likviditeten grundet ekstraordinær indtægt!

- Opkrævning af kontingent starter i den kommende uge 34.

- Stikprøvekontrol (Brian Hangaard)

- Klubben er udtaget til stikprøvekontrol mht. klubtilskud og medlemstilskud. Det forventes ikke at bliver et problem, og der er dags dato indsendt dokumentation for modtaget tilskud.

3) Sportsligt

- Status på trænere til 2016/2017

- Kabalen er næsten gået op! Pt. mangler der en træner på U 17-3, men resten skulle være på plads. Bestyrelsen drøftede diverse muligheder med at rekruttere og fastholde nye trænere. Klubben deltager i samarbejdet, ” Fodbold for alle i Thy” hvor uddannelse af trænere også drøftes.

- SFO Evaluering (Morten Fjord Stengaard)

-Der startes op på Rolighed og forhåbentlig også på Tingstrup i år. Østre holder pause.

- FCM-samarbejdet ( Morten ) - I forbindelse med FC Midtjylland – samarbejdet afholdes der hvert år fodboldskole for drenge U 11 og U 12. Her finder der en udtagelse sted til videre FCM-træning ( licenstræning ) og evt videre udtagelse til FCM talenthold i Ikast. Licenstræningen finder sted på Lerpytter, og TFC er her vært for hele område 1. FCM talentholdstræning foregår primært i Ikast. Mandag d. 15 august og mandag d. 22 august er der således fodboldskole med udtagelse, hvor klubberne har sendt udvalgte spillere fra U 11 og U 12.

- I weekenden 9 – 11 september afvikles der FCM minifodboldskole på Lerpytter. Alle kan tilmelde sig, og det er både sjovt og lærerigt.

- Opstartsmøde Trænere

- Der arbejdes på et træneropstartsmøde ultimo august.

- Målmandsskole

- Der barsles med en ide om at tilbyde målmandsskole for alle interesserede målmænd i Thy.

4) Lerpytter

- Cafeteriet

- Bestyrelsen har besluttet at der bruges flere lønkroner for at aflaste de nuværende bestyrere af cafeteriaet, Steen og Elly.

- Bestyrelsen besluttede at hæve ølpriserne på Lerpytter til 25 kr.

- Vedligeholdelse af bygninger

- Der skal indhentes tilbud på reparation af mur v. indgang til Sparekassen Thy Arena samt maling af træværk forskellige steder. Evt. udskiftning af rem på sydvendt mur.

5) Event/arrangementer 2016

- Thy-Chancen (Jan Mejlgaard)

- Thy-Chancen kører planmæssigt. Henrik Lukassen og Jan Mejlgaard hjælper Carsten ”Gonzo” og repræsenterer således TFC i samarbejdet med Sjørring Boldklub og TIK Håndbold.

- Julefrokost/ Afslutningsfesten afholdes lørdag d. 19 november.

- 5 julebal afholdes planmæssigt igen i år.

6) Evt

a.Bestyrelsen udarbejder retningslinier / betingelser for lån / udlejning af huset på Lerpytter.

b. Bestyrelsen drøftede tøjpakker til trænere og personale.

Referent: Jan Fink Mejlgaard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat bestyrelses møde mandag 2/5 Lerpytter TFC Amatør klubben 

Økonomi v/ Brian Hangaard Økonomien følger budgettet ifølge Brian Hangaard

Personale – dagligdag på Lerpytter v/ Kim Salomonsen:

Der har været diverse udfordringer med personale i løbet af forår, men dette er løst.

Diverse malerarbejder indvendig og udvendigt færdig gjort.

Nyt rækværk opsat på bane 1 Montering af nyt salgshus på bane 1

Der er et stigende problem med at trænere flytter kampe med kort varsel. Brian Hangaard vil præcisere overfor trænere i e-mail regler for flytning af kampe.

Internet & Wi-Fi forbedres inden for kort tid med ny aftale. Tilbud indhentes på udførsel af nyt velfærdsrum til ungdom på gammel altan venstre side af klubhus.

Der indkøbes nye spillesæt til U6 årgangen 25 sæt.

Ungdom & Status kontingent indbetalinger v/ Jacob Bean:

Manglende elitekontingent U13-U19 for 12 spillere.

Manglende kontingent indbetaling U6 – U19 for 12 spillere.

U4 U5 opstart med 33 nye børn, de nye medlemmer får bold + TFC T-shirt når kontingentet er betalt.

Kampagne med passive medlemmer har indtil videre givet 37 nye medlemmer.

Jacob arbejder på trænerkabale, målet er 1. juni for at have besat alle hold.

Fodboldskole i uge 27, positivt antal tilmeldinger på nuværende tidspunkt.

Cafeteria v/ Per Nørgaard:

Nyt bord – køler – vask nu færdigt monteret, giver bedre arbejdsforhold. Ønske om nye lys armaturer i del af køkken godkendt, hvis Kim kan montere.

Ønske om nye arbejdstrøjer til personale afvist pga. økonomien. Sponsor findes.

Ønske fra enkelt damehold om længere åbningstid, de må henvende sig før træning til cafeteria personalet hvis de ønsker at bestille til efter træning. Cafeteria skal ikke holde ekstra åbent med mindre der er en vis omsætning i det.


Arrangementer:

Cykelsponsorløbet planlægning forløber ok

En forårsdag i Thy. Ny tovholder / TFC repræsentanter findes.

Thy chancen. Der skal findes 2 personer til at deltage i udvalgsarbejdet.

Fodboldfitness er startet op forløber fint.

Trivsels og mobbepolitik:

Morten & Jan præsenterede udkast til TFC trivsels og mobbepolitik. Alle i bestyrelsen skal komme med eventuelle input til Morten & Jan. Endelig godkendelse næste bestyrelsesmøde. 

FC Thy piger:

V/ Bent Andersen  FC Thy piger har anket afslag på Licensansøgningen, 8 hold tilmeldt i forår 2016, dette vil også være tilfældet i efterår 2016.
Bent Andersen berettede at FC Thy piger sætter det sociale samvær meget i højsædet med fælles arrangementer for alle hold. FC

Thy piger har oprettet egen hjemmeside og FB side.

En vision om 3F liga 2020 skal der tages hul på, og de opgaver og udfordringer der ligger i dette.
FC Thy piger samarbejdet skal komme med realistisk oplæg. 


Bane 1 sponsorer v/ Per Nørgaard: 

Tegnet 60 meter bandereklamer.

Fælles aftale om Banenavn bane 1 & 2 aftale med KKG TFC Elite. 


Vision 2018 senior serie Fodbold TFC: 

Der arbejdes videre i separat gruppe med at få TFC tilbage som egnens største Herre senior klub.
Udvalget melder tilbage til bestyrelsen om udviklingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 29/3-2016.

Mødetid kl. 19.00 på Lerpytter

Tilstede: Brian Hangaard, Per Nørgaard, Peter Bechmann, Morten F. Stengaard, Michael Bjørn og

Jan Mejlgaard. Herudover deltog kasserer, Ingrid Ottesen.

Afbud: Torben Kjær.

1) Gennemgang af referat og godkendelse heraf

- Godkendt.

2) Økonomi

- Status (Ingrid Ottesen/Brian Hangaard)

o Økonomien kører planmæssigt. Vi skal dog fortsat gøre, hvad vi kan for at

optimere vores indtægter. Formanden har haft møde med de to

hovedsponsorer, Sparekassen Thy og Thisted Forsikring! Sponsoraterne blev

fornyet.

- Status Sponsorer (Projekt Bane 1) Per Nørgaard

o Projektet skrider fremad - p.t er der tegnet 48 meter! Per koordinerer kontakten

med sponsorerne.

- Kontingentopkrævning (måske v/Jacob ”Bean” Jensen)

o Der arbejdes for at få indkrævet skyldig kontingent bl.a indendørs-kontingent.

o Betyrelsen er blevet forespurgt, om kontingent kan refunderes midtvejs i

sæsonen! Bestyrelsen holdning er, at kontingent, som hovedregel, ikke

refunderes!

3) Cafeteriet (Per Nørgaard)

- Der er lavet faste aftaler med Elite og Club 500

o Der er lavet en skriftlig aftale med Elite og Club 500 om intern afregning!

- Investering i nyt tøj til personale

o Der tages kontakt til diverse sponsorer om financieringen af tøjet.

o Projekt nyt køkken forventes afsluttet medio april.

4) Investering i bruserum (vandbesparende trykknapper)

o Bestyrelsen mener, at investeringen parkeres indtil videre og udskiftningen

begrænses til de kritiske steder ( læs; løse fliser m.v ) !

5) Event/arrangementer 2016

- En forårsdag I Thy

o Der mangler desværre stadig hjælpere. Interesserede hjælpere bedes kontakte

Gitte Søndergaard, Michael Bjørn eller Torben Skadhauge.

- Cykelsponsorløb

o Udvalget arbejder på planlægningen af løbet, som finder sted 23 maj.

6) Mobbepolitik i Thisted FC

o Bestyrelsen holdning er, at klubben skal have en mobbepolitik!

o Morten og Jan placeres i et underudvalg, som fremlægger et udkast til næste

bestyrelsesmøde.

7) Evt.

o Seniorudvalget kalder til møde med trænerne.

o Per fremlagde et nyt initiativ, som kort fortalt drejer sig om fodboldfitness

(hyggebold) for herresenior mandag aftener! Start 11/4. Pris 250 kr for 10

mandage. Klubben er vært ved kaffe og en rullepølsemad efter første træning.

o Per refererede fra UU møde. - Helle fortsætter med kontrakter og partoukort.

Bean er tovholder på micro-opstarten.

o Næste bestyrelsesmøde: 2 maj.

Referent: Jan F. Mejlgaard


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde TFC amatørafd.

Mandag d. 8/2-2016 kl. 19.00

Mødelokalet – Lerpytter


Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 8/2-2016

Mødetid kl. 19.00 på Lerpytter

Tilstede: Brian Hangaard – Per Nørgaard – Morten Stengaard – Peter Bechmann – Michael Bjørn

– Jan Mejlgaard og Torben Kjær.

Herudover deltog : Ingrid Ottesen, Jacob Bean og Kim Salomonsen.

1) Gennemgang af referat fra generalforsamlingen og godkendelse heraf

- Godkendt.

2) Økonomi

- Status v. Ingrid Ottesen/Brian Hangaard

- Økonomien kører planmæssigt.

- Sponsorer (Projekt Bane 1) v. Per Nørgaard

- Projekt Bane 1 er status quo! Per er i dialog med diverse sponsorer. Målet er at få solgt

alle bander i år. Herudover skal der laves en indgangsport ind til bane 1 og 2. I den

forbindelse er der nogle regler, som skal følges! Kommunen stiller nogle krav til

udformningen af denne port incl navn! For at sikre ensartethed skal samme firma levere

alle bandereklamerne.

- Kontingentopkrævning v. Jacob ”Bean” Jensen.

- Jacob orienterede bestyrelsen om status. Bestyrelsen drøftede diverse

problemstillinger.

3) Dagligdagen på Lerpytter v. Kim Salomonsen

- Kim vil gerne have installeret nye vandbesparende brusere. Der indhentes tilbud.

- Nye arbejdstider for Sanne fra uge 7! Fremover vil hun også være på Lerpytter tirsdage.

- Kims håber, at der kan startes op på græs fra ca. uge 11-12! Men det afhænger

naturligvis af vejret.

- Brian indkalder Elite til en drøftelse af diverse forhold bl.a vedligehold og pleje af

Sparekassen Thy Arena.

- Der indkøbes nyt spillertøj til U 6 til U 10 i drengeafd. ( Pigerne fik nyt tøj sidste år ).

Sponsorer søges til denne udgift.

4) Cafeteriet v. Per Nørgaard

- Der indhentes i øjeblikket tilbud på forskellige nyanskaffelser til cafeteriaet.

5) Sportslig status

- Ikke noget til diskussion p.t.

6) Event/arrangementer 2016

- Michael tager en drøftelse/evaluering med bryghuset om årets generalforsamling og

fremtiden!

- Ca. 40 er tilmeldt medhjælperfesten lørdag d. 13 feb.

- En forårsdag i Thy. Udvalget er i fuld gang med at finde frivillige til ”En Forårsdag I

Thy”. Tilmeldingen er startet.

- Michael har lavet aftale med diverse supermarkeder om gaver til lotteri til forårets

2.divisionskampe.

- Michael arbejder på en sommerfest.

7) Seniorudvalg

- Hold 2016 – Jyllandsserie herre – serie 4 herre ( serie 5 herre tvivlsom ) samt 1 oldboys

hold.

- Formentlig 3 hold i dameafd.

- Trænere 2016

Herre:

Jyllandsserien: Mickey Berg & Peter Stephansen

Serie 4: Jan Møller

Serie 5 (hvis der bliver et hold): Robin Rasmussen

Oldboys: Klaus Sørensen og Peter Bechmann

Damer:

1.division: Denny Dornhoff

Jyllandsserie: Carsten Snejstrup

Serie 2: Carsten Snejstrup

Muligvis et seven-eleven hold: ?

- Seniorudvalg 2016 – Der arbejdes på at finde 3 herrer og 3 kvinder til et fælles udvalg.

- Per arbejder med en ide om ”fodboldfitness”! Kort fortalt drejer det sig om at mødes til

lidt hyggebold en gang i ugen. Chris Eriksen har indvilget i at være tovholder sammen

med Per.

8) Info fra DBU delegeret møde

- Per orienterede fra mødet. Kim, Morten og Per deltog. Per snakkede med DBU’s nye

talentchef, Flemming Berg med henblik på et foredrag på Lerpytter.

9) Bestyrelsen

- Fordeling af arbejdsopgaver. Ansvarsområder offentliggøres på hjemmesiden.

- Brian undersøger om folkene bag cykelsponsorløbet er klar igen i år.

10) Evt.

- Bestyrelsen opsætter et skur til 2. divisionsholdets hjemmekampe for at hverve passive

medlemmer.

- Bestyrelsen drøftede FC Thy Piger – samarbejdet.

Referent: Jan Mejlgaard

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde TFC amatørafd.

Mandag d. 16/11-2015 kl. 19.00

Mødelokalet – Lerpytter

Tilstede:

Brian Hangaard, Peter Bechmann, Niels Jørn Poulsen, Torben Kjær, Per Nørgaard, Morten

Stengaard og Jan Mejlgaard.

Økonomi:

Økonomien og likviditeten ser fornuftig ud, selvom vi desværre har været nødt til at aflyse

julemessen! Der var for mange usolgte stande til messen, hvorfor en aflysning var nødvendig.

Aflysningen efterlader naturligvis et hul i regnskabet, idet der var budgetteret med et pænt

overskud.

Desværre er der fortsat kontingent, som ikke er blevet betalt. Jacob ”Bean” tager kontakt til de, som

ikke har betalt.

På trods af alle udfordringerne tror bestyrelsen dog stadig på et fornuftigt årsresultat.

Sportslig status:

Grundet andre prioriteter mener bestyrelsen ikke at tiden, og ressourcerne, er til at tilknytte

en DBU B & U konsulent til klubben i øjeblikket.

I stedet er Jacob ” Bean” Jensen blevet ansat i nogle få timer til at varetage diverse opgaver i

klubben. Han skal bl.a fungere som ungdomsudvalgsformand og conventus-ansvarlig m.m.

Morten har været til FCM-møde i Ikast. Fremover bliver miniakademi afviklet som fodboldskoleweekender!

TFC skal stille med en række trænere til at afvikle disse weekender.

Torben Overgaard og Martin Moos bad bestyrelsen om grønt lys til at fortsætte med et U 16 hold og

to U 17 hold efter vinterpausen. De lovede at arbejde stenhårdt på at få ansat en træner til U 17 B.

Bestyrelsen følger udviklingen nøje i denne årgang og der evalueres til sommer. Bestyrelsen

godkendte forslaget.

Bestyrelsen drøftede forårssæsonen i seniorafd!

Event:

Nu da julemessen er blevet aflyst, er det ekstra vigtigt at bryghusets generalforsamling til

januar bliver en succes. Vi skal allerede nu i gang med at lave en slagplan, så vagterne kan besættes

i tide. Jan tager kontakt til Gitte Søndergaard og Knud Skov.

Bestyrelsen drøftede ligeledes andre muligheder for at rejse penge via diverse arrangementer.

Julemessen 2016 er uafklaret. Heldigvis arbejder gode folk allerede nu på at ”En forårsdag i Thy”

igen i 2016 skal blive en succes. Klubben er helt afhængig af disse og andres frivillig indsats.

 

Næste møde mandag d. 7 december 2015 kl. 19.00 på Lerpytter.

Referent: Jan F. Mejlgaard

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde TFC amatørafd.

Mandag d. 7/9-2015

Loungen Lerpytter

Tilstede: Hele bestyrelsen - Brian Hangaard ( Formand ), Peter Bechmann, Torben Kjær, Morten Stengaard, Niels Jørn Poulsen, Per Nørgaard( Næstformand ) og Jan Mejlgaard ( Sekretær ).

Herudover deltog Conventusansvarlig, Jacob ” Bean” Jensen og kasserer, Ingrid Ottesen.

Kontingent

Jacob orienterede om kontingent-situationen i klubben. Det ser fornuftigt ud, men desværre er der stadig nogle, som ikke har fået betalt kontingent endnu. Det skal naturligvis bringes i orden, og trænerne skal aflevere en spillerliste til ham, og så vil han herefter gå indbetalingerne igennem. Mange trænere HAR afleveret en liste - nu mangler kun de sidste!

Med hensyn til kontingent så er det bestyrelsens holdning, at familier med flere fodboldspillende børn skal betale 100 kr pr barn ud over de to ældste, som betaler fuld kontingent! Efter al sandsynlighed vil bestyrelsen søge at få denne korrektion vedtaget på den kommende generalforsamling i januar.

Trænere, som endnu ikke har modtaget trænerrefusion, skal sende en mail til Brian Hangaard. Bestyrelsen vil gerne beklage situationen overfor de trænere, som føler sig dårligt behandlet i denne henseende. Fremover bliver proceduren, at træneren får udleveret en seddel, som efterfølgende skal udfyldes og afleveres tilbage til Jacob i juni måned! Trænerne skal naturligvis have deres refusion rettidigt.

Økonomi

Ingrid orienterede om den økonomiske situation i klubben! Balancen pr. 2/9-15 er positiv, og vi håber alle på et godt årsregnskab. For nuværende, og under forudsætning at de sidste kontingentkroner snart tikker ind på kontoen, ser situationen fornuftigt ud. Bestyrelsen roser Ingrid for hendes indsats som kasserer i klubben.

Senior

På damesiden er der tilmeldt tre 11-”mands” hold. Det er meget imponerende, at dameseniorafdelingen har så mange aktive spillere.

På herresiden er der lidt flere udfordringer! Desværre er der stadig problemer med at stille hold til alle de tilmeldte hold, men seniorudvalget evaluerer inden den nye sæson starter. Også i herreafd leverer trænerne en stor indsats.

Det ”bagerste” hold på både dame- og herresiden betaler 75 kr pr kamp pr mand/kvinde. Følger man træningen, og spiller man af og til på hold længere oppe i rækkerne, skal man naturligvis betale fuld kontingent.

Bestyrelsen vil gerne opfordrer til, at nogle seniorspillere melder sig til at arrangere en afslutningsfest i november! De respektive trænere bedes hjælpe med at finde nogle arrangører.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet nemmere at navigere i! Skulle man alligevel opleve noget uhensigtsmæssigt i forhold til hjemmesiden bedes man rette henvendelse til Sanne via mail.

SFO / Technica / FCM

Morten kunne fortælle, at TFC igen efter sommerpausen er aktive ude på skolernes SFO!

Klubben har ligeledes lavet en aftale med Jannik fra Technica om, at klubben råder over 750 licenser til Technica! Der er således god mulighed for at hente inspiration til træningsøvelser m.m hos Technica ( se mere herom på klubbens hjemmeside/facebookside )!

Efter sommerpausen er diverse tilbud i FCM regi igen startet op! Se mere på FCM's hjemmeside eller kontakt Morten Stengaard fra bestyrelsen.

Trænerkabalen i ungdomafd. ser ud til at være gået op – langt om længe :-)

Referent: Jan Mejlgaard


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilstede: Brian Hangaard, Per Nørgaard, Peter Bechmann, Niels Jørn Poulsen, Torben Kjær, Morten Stengaard og Jan Mejlgaard. Herudover deltog kasserer, Ingrid Ottesen.

Bestyrelsesmøde TFC amatørafd.

Mandag d. 10 august 2015

Lerpytter

Tilstede:

Brian Hangaard, Per Nørgaard, Peter Bechmann, Niels Jørn Poulsen, Torben Kjær, Morten Stengaard og Jan Mejlgaard.
Herudover deltog kasserer, Ingrid Ottesen.

Økonomi

Fremover vil Ingrid gerne have en mail fra træneren, når et hold har været på arbejde hos f.eks N.C. Christensen i Hurup! Så ved hun, hvem hun skal overføre betalingen til, når pengene tikker ind på kontoen.

Trænere, som modtager et honorar over 5600 kr pr år, skal huske at udarbejde et kørselsregnskab ( 3,70 pr km ).

Studie 7 – aftalen gælder KUN for 1-holds seniorspillere m/k.

I den senere tid er der hver måned indløbet betydelige bøder fra DBU pga manglende rettidige indberetninger om resultater og holdkort! Det er MEGET vigtigt, at trænerne får styr på dette. Husk at hjælp de ”nye” trænere /forældre med dette. Er man i tvivl skal man endelig spørge om hjælp.

Fremover kan man også bruge masterkort til at betale kontingent via conventus!

I øjeblikket indløber kontingenterne! De som endnu ikke har betalt, skal huske at få betalt straks – klubben har brug for pengene!

Den økonomiske situation p.t. er som forventet!

Hjemmesiden

Bestyrelsen er klar over at hjemmesiden ikke fungerer perfekt, men der arbejdes på sagen.
Der tages kontakt til DBU og evt andre klubber med en velfungerende hjemmeside.

Ungdom

I øjeblikket mangler der ca. 4 trænere! Bestyrelsen er bekymret over udviklingen, og opfordrer alle mand til at hjælpe klubben med at finde en løsning.

Morten orienterede om FCM-aftalen. 18 er tilmeldt miniakademi. Der følger mere om aftalen med FCM senere!

Sponsorer

Sponsor-kontrakten med Sparekassen Thy står overfor en genforhandling. Bestyrelsen drøftede sponsor-situationen. Sponsorudvalget skal snart afholde møde.

Senior

Der er desværre stadig problemer med at fastholde spillere i vores herreseniorafd!

På kvindesiden oplever man derimod stor succes, og der er meldt 3.5 hold til i efterårssæsonen!
Bestyrelsen roser kvindeafdelingen for den store og flotte indsats.

Der skal snarest arrangeres et seniorudvalgsmøde for at strukturere indsatsen i afdelingen.
Der lægges op til, at udvalget træffer en beslutning for afdelingens fremtid!

Næste møde:

Mandag d. 7 september på Lerpytter kl 18.30

Referent: Jan Mejlgaard
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestyrelsesmøde Tfc amatørafd.

Mandag d. 22 juni 2015

 

Tilstede: Brian Hangaard, Morten F. Stengaard, Peter Bechmann, Per Nørgaard, Niels Jørn Poulsen,  Torben Kjær og Jan Mejlgaard.

Herudover deltog kasserer, Ingrid Ottesen.

 

Ingrid orienterede om den økonomiske situation i klubben! Tingene kører planmæssigt på det økonomiske område.

 

Ungdomsudvalg:

 Sommerfesten var en succes, og der skal arbejdes med flere lignende arrangementer.

 

Sponsorudvalg:

Der afholdes møde i udvalget i august mhb på at optimere sponsorindtægterne i amatørafd!

 

Cafeteria:

Der arbejdes i øjeblikket på en ny organisering af cafeteriaets drift!

Cafeteriaet skal fremover tilbyde at sælge en kasse øl eller vand til 250 kr incl pant!

 

Bestyrelsen er positive overfor, at Lerpytter kan benyttes om fredagen! Der arbejdes videre med sagen.

 

Skyumaftalen forlænges til sommeren 2017 med nogle få justeringer.

 

Sfo-fodbold:

Indtil videre er to skoler klar til at fortsætte samarbejdet med TFC efter sommerferien.

 

Næste møde :

Mandag  d. 10 august kl. 19.00 på Lerpytter. Fællesmøde med UU fra kl. 18.30.

 

Referent: Jan Mejlgaard.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mandag d. 11. maj 2015

 

Bestyrelsesmøde TFC amatørafd.

11 maj 2015

Tilstede:

Brian Hangaard, Niels Jørn Poulsen, Peter Bechmann, Morten Fjord Stengaard, Torben Kjær, Per Nørgaard og Jan Fink Mejlgaard.

Herudover deltog Jacob ”Bean” og Ingrid Ottesen.

Jacob startede med at gennemgå status for kontingentindbetalinger via conventus! Der er styr på indbetalingerne på langt de fleste hold,
men på nogle få hold halter betalingen! Det er vigtigt, at spillerne forstår vigtighed af, at få betalt kontingent til tiden.
Der vil blive taget kontakt til de enkelte spillere, som mangler at betale kontingent.

Ingrid kunne fortælle, at der ikke er de store” udsving” omkring økonomien! Det ser fornuftigt ud p.t.

Bestyrelsen drøftede endnu engang muligheden for at få ansat en ungdomsudvalgsformand. Heldigvis fungerer udvalget trods manglende formand.

Udvalget, og bestyrelsen, arbejder bl.a på at få efterårets trænerkabale til at gå op.

Herudover bruges der en del energi på at få styr på trænerkontrakterne!

Cykelsponsorløbet står for døren ( overskud 55 000 kr )!  Cykelløbet er en meget vigtig indtægtskilde for klubben.

Bestyrelsen gav grønt lys til, at der kan bruges 25 kr pr medlem til sommerafslutning.

Ligeledes støtter bestyrelsen sommerafslutningen for frivillige, seniorer m.fl lørdag d. 20 juni. Tak til initiativtagerne for deres store arbejde for at bidrage til klublivet.

Situationen i seniorafdelingen er lidt uafklaret! Bestyrelsen/ seniorudvalget forsøger at få styr på efteråret.

Næste møde: Mandag d. 21 juni 2015 kl. 19.00.

Referent: Jan Fink Mejlgaard---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag d. 13 april 2015

Bestyrelsesmøde TFC amatørafd.

Mandag d. 13 april 2015

Tilstede:

Brian Hangaard, Morten Fjord Stengaard, Niels Jørn Poulsen, Per Nørgaard, Jan Fink Mejlgaard, Peter Bechmann og Torben Kjær.

Herudover deltog Kim Salomonsen og kasserer, Ingrid Ottesen i første halvdel af mødet.

Referatet blev godkendt med den tilføjelse at medlemmerne fremover gerne vil have referatet tilsendt før mødet.

Der er desværre dukket nogle mindre ubetalte regninger op fra sidste kalenderår! Dette er naturligvis uheldig, idet de gerne skal bogføres og betales i dette rette kalenderår. 
Diverse dueslag lukkes nu ned for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Per taler med Studie 7 angående en kvartalsvis oversigt over TFC-brugere og afregning!

Kim orienterede om hverdagen på Lerpytter. I øjeblikket følges han af en praktikant fra STU-skolen i Skjoldborg.

Den årlige arbejdsdag på Lerpytter blev gennemført med kun 9 deltagere! Desværre udeblev nogle tilmeldte med det resultat, at der var al for meget biksemad til de 9 fremmødte.
Hvis arbejdsdagen gentages næste år skal det måske gribes anderledes an !?

Kim ville gerne vide, hvem han skal videresende diverse mails til bl.a vedr. trænerkurser!

Kim fortsatte med at gøre opmærksom på vigtigheden i at få trænerne afsted på kurser! Dette er især vigtigt i bestræbelserne på at opretholde klubbens b-licens.
Der skal tages kontakt til Jacob ”Bean”  og Jonas Bliksted for at få koordineret denne opgave.

Der har været afholdt en række møder med ungdomsudvalget, og opgavefordelingen er næsten på plads. Dog er der lidt udfordringer med trænerpåsætningensopgaven.
Fra bestyrelsen skal der  lyde en stor tak til ungdomsudvalgets medlemmer for indsatsen. Den er helt afgørende for klubbens virke.

Fra sponsorudvalget orienterede Per om bande-projekt på bane 1! Der skal gøres en stor og fælles indsats for at få solgt bander til bane 1 ( ikke opvisningsbanen ),
men drejebogen ligger klar nu! Puma-aftalen er i øjeblikket under genforhandling.

Brian og Morten fortalte om samarbejdet med FCM. Bestyrelsen gav grønt lys til, at TFC skal være

FCM-licensklub! TFC går med i FCM-projektet: ” RØDDERNE – FODBOLD PÅ

HJEMMEBANE”.  Man binder sig kun til et år ad gangen! Fremover er Morten Fjord Stengaard TFC's kontaktperson/bindeled  til FCM.

Morten orienterede om udarbejdelse af diverse foldere og plakater som reklamerer for fodbold i TFC. Folderne ligger nu klar til at blive udleveret til forældrene m.fl.

Cykelløbet, ”En forårsdag i Thy” er overstået med et pænt overskud til klubben. Stor tak til hjælpere og tovholdere for indsatsen.

Referent: Jan Fink Mejlgaard

__________________________________________________________________________________________________

MANDAG D. 2. MARTS 2015

Bestyrelsesmøde TFC amatør afd. mandag d. 2 marts 2015.

Tilstede : Hele bestyrelsen + Kim Salomonsen.

Brian startede med at fortælle, at Ingrid ikke dukkede op til mødet!

De havde i fællesskab besluttet, at det ikke var nødvendigt, idet der ikke var de store udsving mht økonomien.


Cafeteriaudvalget udarbejder et budget. Bestyrelsen har stor tiltro til udvalgets arbejde.


Kim orienterede om diverse indkøb af bolde, kegler m.v. Han fortsatte med at fortælle, at alle tiderne til træningskampene er på plads! 

Han arbejder på at få arrangeret en fælles arbejdsdag på Lerpytter som afsluttes med biksemad.

Disse arbejdsdage plejer at være en succes med hyggeligt samvær og fine resultater rundt omkring på anlægget.

Hold øje med hjemmesiden og mails fra Kim for nærmere info.

Dan har valgt at sige op som CONVENTUS-ansvarlig! En beslutning som bestyrelsen må tage til efterretning.

Der arbejdes på at finde en anden løsning. Denne post er desværre ikke den eneste ubesatte stilling i klubben!

Vi mangler bl.a  ungdomsudvalgsformand og nogle få trænere.

Bestyrelsen arbejder på sagen, men det er ikke nemt. Indtil videre er vi nødt til at hjælpe hinanden med at få løst alle opgaverne.

Der har været holdt et møde i ungdomsudvalget, men desværre uden en ansvarlig for bordenden.


Bestyrelsen drøftede hvordan et sponsorudvalg kunne startes op!

Niels Jørn og Morten fra bestyrelsen repræsenterer klubben ved Thy Award fredag d. 20 marts.

Moderklubbens repræsentanter i elite-bestyrelsen inviteres til næste bestyrelsesmøde i amatørafd!

Afslutningsvis blev træneropstarten debatteret! Bestyrelsen vil næste gang sørge for, at der bliver snakket mere om pigearbejdet i klubben.

Næste bestyrelsesmøde : Mandag d. 13 april

Referent: Jan Mejlgaard